Rauhansopimus 1940

Asetus

Asetus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen rauhansopimuksen voimaansaattamisesta.

Sitten kuin Eduskunta on päättänyt antaa suostumuksensa Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä Moskovassa 12 päivänä maaliskuuta 1940 allekirjoitettuun rauhansopimukseen sekä sopimus ja siihen liittyvä pöytäkirja on ratifioitu ja ratifioimisasiakirjat 20 päivänä maaliskuuta 1940 vaihdettu, säädetään ulkoasiainministerin esittelystä, että sanottu sopimus on voimassa niinkuin siitä on sovittu.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1940.

Rauhansopimus Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välillä

Suomen Tasavallan hallitus toiselta ja

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Ylimmän Neuvoston Presidio toiselta puolen

haluten lopettaa molempien valtioiden välillä syntyneet sotatoimet ja luoda pysyväiset rauhalliset suhteet niiden kesken

sekä vakuuttuneina siitä, että molemminpuolisen turvallisuuden tarkkojen edellytysten luominen, niiden joukossa Leningradin ja Muurmanin kaupunkien sekä Muurmanin rautatien turvallisuuden takaaminen, on kummankin sopimuspuolen etujen mukainen,

ovat pitäneet siinä tarkoituksessa välttämättömänä tehdä rauhansopimus ja ovat sitä varten määränneet valtuutetuikseen

Suomen Tasavallan Hallitus:

Risto Rydin, Suomen Tasavallan pääministerin,

Juho Kusti Paasikiven, ministerin,

Rudolf Waldenin, kenraalin,

Väinö Voionmaan, professorin.

Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton Ylimmän Neuvoston Presidio:

Vjatsheslav Mihailovitsh Molotovin, SNTL:n Kansankomisarien Neuvoston puheenjohtajan ja Ulkoasiain kansankomisarin.

Andrei Aleksandrovitsh Zhdanovin, SNTL:n Ylimmän Neuvoston Presidion jäsenen,

Aleksander Mihailovitsh Vasilevskin, prikaatinkomentajan.

Mainitut valtuutetut, esitettyään toisilleen oikeiksi ja asianmukaisiksi havaitut valtakirjansa, ovat sopineet seuraavasti :

1 Artikla.

Sotatoimet Suomen ja SNTL:n välillä lopetetaan viipymättä siinä järjestyksessä kuin tähän Sopimukseen liittyvässä Pöytäkirjassa on määrätty.

2 Artikla.

Valtakunnanraja Suomen Tasavallan ja SNTL:n välillä on kulkeva uutta rajalinjaa pitkin siten, että SNTL:n alueeseen liitetään koko Karjalan Kannas ynnä Viipurin kaupunki ja Viipurinlahti saarineen, Laatokan järven läntinen ja pohjoinen rannikkoseutu ynnä Käkisalmen ja Sortavalan kaupungit sekä Suojärven kirkonkylä, joukko Suomenlahden saaria, Märkäjärveltä itään oleva alue ynnä Kuolajärven kirkonkylä sekä osa Kalastaja- ja Srednisaarentoja - tähän Sopimukseen liitetyn kartan mukaisesti.

Rajalinjan tarkemman määräämisen ja vahvistamisen toimittaa Sopimuspuolten edustajista kokoonpantu sekakomitea, joka on asetettava kymmenen päivän kuluessa tämän Sopimuksen allekirjoittamisesta.

3 Artikla.

Molemmat Sopimuspuolet sitoutuvat kumpikin puolestaan pidättymään kaikesta hyökkäyksestä toistansa vastaan ja olemaan tekemättä mitään liittoja tai osallistumasta koalitio-liittymiin, jotka ovat suunnatut jompaakumpaa sopimuspuolta vastaan.

4 Artikla.

Suomen Tasavalta suostuu vuokraamaan Neuvostoliitolle kolmeksikymmeneksi vuodeksi Neuvostoliiton suorittamaa kahdeksan miljoonan Suomen markan suuruista vuotuista vuokramaksua vastaan Hangon niemimaan ja sitä ympäröivän merialueen, jonka säde ulottuu viisi meripenikulmaa etelään ja itään sekä kolme meripenikulmaa länteen ja pohjoiseen päin siitä, joukon siihen sisältyviä saaria, tähän Sopimukseen liittyvän kartan mukaisesti - sotilaallisen meritukikohdan perustamiseksi, joka kykenee puolustamaan Suomenlahden suuta hyökkäyksiä vastaan, minkä ohella meritukikohdan puolustamiseksi Neuvostoliitolle myönnetään oikeus pitää siellä omalla kustannuksellaan tarpeellinen määrä aseellisia maa- ja lentovoimia.

Suomen Hallitus poistaa kymmenen päivän kuluessa tämän Sopimuksen voimaankäymisestä Hangon niemimaalta kaikki sotavoimansa ja Hangon niemimaa siihen liittyvine saarineen siirtyvät SNTL:n hallintoon, Sopimuksen tämän artiklan mukaisesti.

5 Artikla.

SNTL sitoutuu poistamaan sotajoukkonsa Petsamon alueelta, jonka Neuvostovaltakunta vapaaehtoisesti on luovuttanut Suomelle 1920 vuoden rauhansopimuksessa.

Suomi sitoutuu, niinkuin 1920 vuoden rauhansopimuksessa määrättiin, olemaan pitämättä niillä vesillä, jotka kuuluvat sen omistamaan Pohjois-Jäämeren rannikkoon, sotalaivoja ja muita aseistettuja laivoja, lukuunottamatta sataa tonnia pienempiä varustettuja laivoja, joita Suomella on oikeus pitää ilman rajoitusta, sekä enintään viittätoista kappaletta sota- ja muita aseistettuja laivoja, joiden minkään kantavuus ei ole suurempi kuin neljäsataa tonnia.

Suomi sitoutuu, kuten samassa sopimuksessa määrättiin olemaan pitämättä mainituilla vesillä vedenalaisia laivoja ja aseistettuja lentokoneita.

Myös sitoutuu Suomi, kuten samassa sopimuksessa määrättiin, olemaan rakentamatta tälle rannikolle sotasatamia, sotalaivastotukikohtia ja sotakorjausverstaita, jotka laajuudeltaan ovat suurempia kuin mainittuja laivoja ja niiden aseistusta varten on tarpeen.

6 Artikla.

Neuvostoliitolle ja sen kansalaisille, kuten 1920 vuoden sopimuksessa määrättiin, myönnetään vapaa kauttakulkuoikeus Petsamon alueen kautta Norjaan ja sieltä takaisin, minkä ohella Neuvostoliitolle annetaan oikeus konsulinviraston perustamiseen Petsamon alueelle.

Tavarat, jotka kuljetetaan Petsamon alueen kautta Neuvostoliitosta Norjaan, samoinkuin tavarat, jotka kuljetetaan saman alueen kautta Norjasta Neuvostoliittoon, ovat vapautetut tarkastuksesta ja valvonnasta, lukuunottamatta sitä valvontaa, joka on välttämätön kauttakulkuliikenteen järjestämistä varten; ei myöskään kanneta tullia eikä kauttakulku- eikä muita maksuja.

Yllämainittu kauttakulkutavarain valvonta on sallittu ainoastaan siinä muodossa, jota kansainvälisessä liikenteessä vakiintuneen tavan mukaan tällaisissa tapauksissa noudatetaan.

Neuvostoliiton kansalaisilla, jotka matkustavat Petsamon alueen kautta Norjaan ja Norjasta takaisin Neuvostoliittoon, on oikeus vapaaseen kauttakulkuun asianomaisten Neuvostoliiton viranomaisten antamalla passilla.

Noudattamalla voimassa olevia yleisiä määräyksiä on aseistamattomilla Neuvostoliiton lentokoneilla oikeus ylläpitää Petsamon alueen kautta lentoliikennettä Neuvostoliiton ja Norjan välillä.

7 Artikla.

Suomen hallitus myöntää Neuvostoliitolle oikeuden tavarain kauttakulkuun Neuvostoliiton ja Ruotsin välillä, ja tämän kauttakulun kehittämiseksi lyhintä rautatietä pitkin Neuvostoliitto ja Suomi pitävät välttämättömänä rakentaa kumpikin omalla alueellaan, mikäli mahdollista 1940 vuoden aikana, rautatien, joka yhdistää Kantalahden Kemijärven kanssa.

8 Artikla.

Tämän Sopimuksen voimaankäytyä uudistetaan taloudelliset suhteet Sopimuspuolten välillä ja tässä tarkoituksessa Sopimuspuolet ryhtyvät neuvotteluihin kauppasopimuksen aikaansaamiseksi.

9 Artikla.

Tämä Rauhansopimus tulee voimaan heti sen allekirjoitettua ja on se myöhemmin ratifioitava.

Ratifioimiskirjojen vaihto tapahtuu kymmenen päivän kuluessa Moskovan kaupungissa.

Tämä Sopimus on laadittu kahtena alkuperäiskappaleena, suomen-, ruotsin- ja venäjänkielisinä, Moskovan kaupungissa, 12 päivänä maaliskuuta 1940.

Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välillä 12 päivänä maaliskuuta 1940 tehtyyn rauhansopimukseen liittyvä PÖYTÄKIRJA.

Sopimuspuolet vahvistavat allaolevan, sotatoimien lopettamista ja sotajoukkojen siirtämistä rauhansopimuksen määräämän valtakunnanrajan taakse koskevan järjestyksen:

1. Kumpikin sopimuspuoli lopettaa sotatoimet 13 päivänä maaliskuuta 1940 klo 12 Leningradin aikaa.

2. Sotatoimien lopettamista varten määrätystä kellonlyönnistä lukien järjestetään kärkijoukkojen asemien välillä yhden kilometrin puolueeton vyöhyke, jolloin ensimmäisen päivän kuluessa sen sopimuspuolen joukot, joka uuden valtakunnanrajan mukaan seisoo toiselle sopimuspuolelle kuuluvalla alueella, siirretään kilometrin verran taaksepäin.

3. Sotajoukkojen siirtäminen uuden valtakunnanrajan toiselle puolelle ja toisen sopimuspuolen sotajoukkojen siirtyminen tälle valtakunnanrajalle alkaa klo 10:ltä 15 päivänä maaliskuuta 1940 pitkin koko rajaa Suomenlahdesta Lieksaan ja klo 10:ltä 16 päivänä maaliskuuta pohjoiseen Lieksasta. Siirtäminen suoritetaan vähintäin 7 kilometrin päivämarsseilla toisen sopimuspuolen sotajoukkojen siirtymisen tapahtuessa siten että perääntyvien sotavoimien jälkijoukkojen ja uudelle rajalle kuljetettavien toisen sopimuspuolen kärkijoukkojen välillä on vähintäin 7 kilometrin välimatka.

4. 3:nnen kohdan mukaisesti määrätään joukkojen siirtämistä varten valtakunnanrajan eri osilla seuraavat määräajat :

a) Tuntsanjoen yläjuoksun, Kuolajärven, Takalan, Joukamojärven itärannan käsittävällä lohkolla päättyy kummankin sopimuspuolen joukkojen siirtäminen 20 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

b) Kuhmoniemestä etelään olevalla Latvan lohkolla joukkojen siirtäminen päättyy 22 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

c) Lonkavaaran, Värtsilän, Matkaselän aseman lohkolla molempien sopimuspuolten joukkojen siirtyminen päättyy 26 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

d) Matkaselän aseman, Koitsanlahden lohkolla päättyy joukkojen siirtäminen 22 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

e) Koitsanlahden, Enson aseman lohkolla päättyy joukkojen siirtäminen 25 päivänä maaliskuuta 1940 klo 20;

f) Enson aseman, Paationsaaren lohkolla päättyy joukkojen siirtäminen 19 päivänä maaliskuuta klo 20.

5. Punaisen Armeijan sotajoukkojen evakuointi Petsamon alueelta on suoritettava loppuun 10 päivään huhtikuuta 1940 mennessä.

6. Kummankin sopimuspuolen päällystö sitoutuu sotajoukkoja valtakunnanrajan toiselle puolelle siirrettäessä ryhtymään toiselle sopimuspuolelle luovutettavissa kaupungeissa ja paikkakunnilla tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden vahingoittumattomina säilymistä varten sekä ryhtymään tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta kaupunkeja, paikkakuntia, puolustus- ja taloudellisia laitoksia (siltoja, patoja, lentokenttiä, kasarmeja, varastoja, rautatiesolmukohtia, teollisuuslaitoksia, lennätintä, sähköasemia) varjeltaisiin vahingolta ja hävitykseltä.

7. Kaikki kysymykset, jotka voivat aiheutua toisen sopimuspuolen luovuttaessa toiselle tämän pöytäkirjan 6 kohdassa mainittuja alueita, paikkoja, kaupunkeja tai muita objekteja, ratkaisevat molempien sopimuspuolten edustajat paikan päällä, jota varten päällystö jokaiselle molempien armeijain pääkulkutielle määrää erityisiä valtuutettuja.

8. Sotavankien vaihto toimitetaan mahdollisimman lyhyessä ajassa sotatoimien päätyttyä eri sopimuksen perusteella.

12 päivänä maaliskuuta 1940.