Petsamo-Seura ry:n säännöt

1§ Petsamo-Seura -nimisen yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

2§ Seuran tarkoituksena on toimia entisen Petsamon asukkaiden ja heidän jälkeläistensä yhdyssiteenä sekä kerätä ja tallentaa Petsamon ja petsamolaisten historiaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura kokoaa Petsamon menneisyyttä koskevaa aineistoa, järjestää esitelmä- ja kokoustilaisuuksia, juhlia, näyttelyitä, retkiä sekä harjoittaa julkaisu- ja valistustoimintaa. Määrättyjä tarkoituksia varten seura voi perustaa toimikuntia.

Seura on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja; asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita. Seuralla on oikeus perustaa rahastoja.

3§ Seuran varsinaisiksi jäseniksi tai kannattajajäseniksi pääsevät sekä yksityiset henkilöt että oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka kannattavat seuran tarkoitusperiä. Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Seuran varsinaisten ja kannattajajäsenten vuosimaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4§ Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä 4-6 varsinaista jäsentä ja 2-4 yleisvarajäsentä, jotka kaikki valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksesta on erovuorossa vuosittain kaksi-kolme varsinaista jäsentä ja yksi-kaksi yleisvarajäsentä . Puheenjohtaja on erovuorossa joka toinen vuosi.

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja arkiston hoitajan se voi valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen ja toiminnantarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5§. Seuran tilikausi alkaa 1.9. ja päättyy seuraavana vuonna 31.8.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

6§ Seura kokoontuu vuosittain hallituksen kutsusta vuosikokoukseen, joka pidetään pyhäinpäivänä.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenkirjeellä, vuosikokoukset kuitenkin vähintään kuusi viikkoa aikaisemmin jäsenkirjeellä sekä seuran kotipaikan päivälehdessä ja lisäksi vuosikokouksen päättämällä muulla ilmoitustavalla.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on asianmukaisesti esitetty hallitukselle.

Jos kokouksissa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä tarkoitettuja asioita, on ne kokouskutsussa mainittava.

Asioista, jotka jäsenet haluavat seuran kokouksiin käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

7§. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole

äänioikeutta. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • esitetään hallituksen kertomus edellisen tilikauden toiminnasta, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto ja päätetään niiden aiheuttamista mahdollisista toimenpiteistä
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • päätetään hallituksen esittämästä toimintasuunnitelmasta seuraavalle tilikaudelle
 • päätetään hallituksen esittämästä tulo- ja menoarviosta ja jäsenmaksun suuruudesta sekä toimihenkilöiden palkkioista
 • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja määrätään erovuorossa olevat
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja jos erovuorossa sekä hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle
 • valitaan tarpeelliset alaosastot ja toimikunnat
 • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tulee

 • edustaa seuraa ja vastata sen toiminnasta
 • toimeenpanna seuran päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi seuran koolle kutsumista
 • edistää ja toteuttaa seuran toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta
 • edistää ja toteuttaa seuran toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta
 • ylläpitää seuran jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkitty lain edellyttämillä tiedoilla seuran jäsenet sekä kannattajajäsenet, ja lainmukaiset seuran toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot
 • vastaanottaa ehdotukset seuran toiminnasta ja valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat
 • kutsua koolle seuran kokoukset
 • antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä
 • laatia toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle
 • valvoa seuran sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista
 • tiedottaa jäsenilleen toimenpiteistään ja saavutetuista tuloksista.

10§. Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, tai hallituksen tehtävään erikseen nimeämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.

11§ Seuran vuotuinen jäsenmaksu kannetaan hutikuussa. Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen sen erääntyessä maksuun ja jos maksusta on lähetetty muistutus, mutta suoritusta ei ole saatu 3 kuukaudessa muistutksesta, voidaan katsoa eronneeksi seurasta. Eronnut jäsen menettää oikeutensa yhdistyksessä. Eroaminen todetaan YhdL:n 14 ja 15 § nojalla.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

12§. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Muilta osin mitä säännöissä ei erikseen määrätä sovelletaan Yhdistyslakia.

*********************************************************************************************

Säännöt hyväksytty PRH.ssa 24.10.2017

säännöt on hyväksytty Petsamo-Seura ry:n 2017 vuosikokouksessa