Petsamo-Seura ry.n hallitus


puheenjohtaja

Toivo Kunnari topi.kunnari(at)luukku.com 0400992288


hallitus:

Anna-Maria Honkonen Oulu

Heikki Hiltula Oulu

Terttu Vakkuri Tervola

Kari Alatossava Tervola

Leila Sert ( os.Kuittinen) Helsinki

varaj:
Sonja Moshnikoff (os Hofhslagare ) Sevettijärvi etäjäsenyys

Markku Volotinen Keminmaan Lautiosaari

Marja-Leena Pietikäinen-Lahtivirta Pirkkala etäjäsenyys


Jäsenasiat Topi Kunnari


SIIRRY TÄSTÄ JÄSENASIOIHIN >>>
Lue lisää alta >>>>>>>

PETSAMO-SEURA ry

Kuvateksti

Tällä sivulla on seuran säänöt ja määräykset jotka vaikuttavat toimintaan. Sääntöjen lainauksia keskeisiltä osin. Täydelliset säännöt tästä linkistä

,4§ Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä 4-6 varsinaista jäsentä ja 1-2 yleisvarajäsentä, jotka kaikki valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.Hallituksesta on erovuorossa vuosittain kaksi-kolme varsinaista jäsentä ja yksi-kaksi yleisvarajäsentä. Puheenjohtaja on erovuorossa joka toinen vuosi. Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan. Sihteerin, rahastonhoitajan ja arkiston hoitajan se voi valita myös hallituksen ulkopuolelta.

5§. Seuran tilikausi alkaa 1.9. ja päättyy seuraavana vuonna 31.8.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

6§ Seura kokoontuu vuosittain hallituksen kutsusta vuosikokoukseen, joka pidetään pyhäinpäivänä. Seuran kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenkirjeellä, vuosikokoukset kuitenkin vähintään kuusi viikkoa aikaisemmin jäsenkirjeellä sekä seuran kotipaikan päivälehdessä .

7§. Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Seuran kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kuvateksti

.

    Sääntöjen 9§ Hallituksen tehtävät;

    Hallituksen tulee *edustaa seuraa ja vastata sen toiminnasta *toimeenpanna seuran päätökset ja hoitaa juoksevat asiat, jotka eivät vaadi seuran koolle kutsumista *edistää ja toteuttaa seuran toimintamuotoihin sisältyvillä keinoilla sen tarkoitusta *ylläpitää seuran jäsenistä luottamuksellista luetteloa, johon on merkittylain edellyttämillä tiedoilla seuran jäsenet sekä kannattajajäsenet, ja lainmukaiset seuran toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot *vastaan ottaa ehdotukset seuran toiminnasta ja valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat *kutsua koolle seuran kokoukset *antaa vuosikokoukselle kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tileistä *laatia toimintasuunnitelma seuraavalle tilikaudelle *valvoa seuran sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista *tiedottaa jäsenilleen toimenpiteistään ja saavutetuista tuloksista.

________________________________________________________________________________________________________________

Kuvateksti

Petsamo-Seuran jäsenrekisteriä ylläpidetään atk-ohjelmalla joka on nimeltään NettiJäseri

Ohjelma on suljettu ulkopuolisilta. Rekisteristä ei anneta tietoja ulkopuolisille.

Rekisteriin kerätään henkilön nimet,syntymäaika ilman sotua ja osoitetiedot sekä mahdollinen sähköpostiosoite.

Vapaaehtoisesti voi antaa puhelinnumeron ja muistioon yhteydet Petsamoon kuten sukujuuret. Muistio on vain rekisterin ylläpitäjän käytössä. Muistiosta ei anneta tietoja ulkopuolisille ilman asianomaisen lupaa.

Jokainen jäsen saa itsestään lainmukaisesti tarkastaa tiedot rekisteristä halutessaan.

______________________________________________________________________________________________

Kuvateksti

Yhdistyksenkokouksen pöytäkirjan julkisuus.

Lakimies vastaa toukokuu 2008

Kenellä on oikeus saada lukea seuran pöytäkirjat ja tilit? Missä pöytäkirjoja ja kirjanpitoa tulisi säilyttää?

Vastaus

Yhdistyslaissa on säädetty yhdistyksen pöytäkirjojen julkisuudesta. Säännöksen mukaan jokaisella yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada yhdistyksen tai valtuutettujen kokousten pöytäkirjat nähtäväkseen. Julkisuus ei kuitenkaan koske salaisen äänestyksen tai vaalin äänestyslippuja, joten niitä ei tule liittää julkisiin pöytäkirjoihin. Lakiin perustuvaa nähtäväksisaantioikeutta ei kuitenkaan ole yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirjoihin.

Liittomuotoisessa yhdistyksessä jäsenellä tarkoitetaan vain liiton varsinaisia jäsenyhdistyksiä, ei näiden henkilöjäseniä. Yhdistyksen ulkopuolisilla henkilöillä ei siis lähtökohtaisesti ole oikeutta vaatia yhdistyksen pöytäkirjoja nähtäväkseen. Tilintarkastajalla on kuitenkin oikeus pöytäkirjojen nähtäväksi saamiseen silloinkin, kun hän ei ole yhdistyksen jäsen, kun se liittyy tilintarkastukseen.

Huomioitavaa on jäsenen oikeus saada pöytäkirjat nähtäväkseen. Näin ollen yhdistyksellä ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta antaa jäljennöksiä tai otteita pöytäkirjasta jäsenellekään. Jäsen voi omalla kustannuksellaan tietysti kopioida nähtäväksi saamiaan asiakirjoja.

Käytännössä yhdistys voi noudattaa laveampaa julkisuutta asiakirjojenkin osalta. Mikäli asiasta ei ole määräystä yhdistyksen säännöissä tai päätösvaltaa käyttävä toimielin muuta päätä, julkisuudesta päättää yhdistyksen hallitus tavanomaisena hallintoon kuuluvana asiana. Hallitus päättää siten pöytäkirjan luovuttamisesta ulkopuoliselle ottamalla huomioon velvollisuutensa hoitaa yhdistyksen asioita huolellisesti ja valvoa yhdistyksen etua.

Hallituksen tehtävänä on myös huolehtia pöytäkirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja arkistoimisesta. Tämä sisältyy jo hallituksen velvollisuuteen hoitaa huolellisesti yhdistyksen asioita. Käytännössä asiakirjojen säilytys ja arkistointi voi olla järkevää järjestää tiloihin, joista myös yhdistyksen muuta toimintaa hoidetaan, esimerkiksi toimistolle. Estettä asiakirjojen säilyttämiselle muualla ei ole, kunhan se on hoidettu asianmukaisesti. Arkistoinnin asianmukaisuudessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa palo- ja murtosuojaukseen.

Turo Järvinen

varatuomari

turo.jarvinen@legistum.fi

Kirjoittaja toimii Asianajotoimisto Legistum Oy:n lakimiehenä ja on erikoistunut yhdistys- sekä urheiluoikeuteen.

,,